Preprava osôb - Rezervácia

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky spoločnosti Limousin travel, s.r.o., sídlo Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO: 46 095 675, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo: 27916/V

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi poskytovateľom Limousin travel, s.r.o. ako dopravcom v osobnej cestnej doprave a zákazníkom (klientom), ktorým je fyzická osoba konajúca vo svojom mene alebo v zastúpení inej fyzickej, resp. právnická osoba podnikajúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo inej krajiny.
 2. Obsahom a predmetom služby jej poskytovateľa pre zákazníka je vykonanie prepravy osôb a príručnej batožiny (prepravné služby) osobnými motorovými vozidlami  na základe objednávky zákazníka z dohodnutého v objednávke uvedeného miesta prepravy do miesta skončenia prepravy tak, ako ho uviedol zákazník. Miesta začatia prepravy osoby a miesto skončenia prepravy osoby musí byť určité, verejne známe  a jasne definované.
 3. Zákazník pre objednaní prepravy osoby (osôb) presne u poskytovateľa určí miesto (adresu) začatia prepravy s uvedením počtu osôb, batožiny a s vedením miesta skončenia prepravy (adresa). Miesto začiatku prepravy je miestom, v ktorom poskytovateľ vyzdvihne osobu (osoby) na prepravu podľa dohodnutých podmienok.

Pôsobnosť obchodných podmienok

 1. Obchodné podmienky Limousin travel, s.r.o. sa týkajú všetkých nimi poskytovaných prepravných služieb osobnej cestnej dopravy. Poskytovateľ potvrdzuje, že disponuje v zmysle platných právnych predpisov všetkými potrebnými povoleniami, licenciami na vykonávanie osobnej cestnej dopravy osôb.
 2. Uzatvorením zmluvy o preprave osôb podľa slovenského právneho poriadku sa tieto obchodné podmienky (spolu s prepravným poriadkom poskytovateľa prepravy) stanú pre zákazníka záväzné a je povinný sa riadiť jeho ustanoveniami.
 3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na celý proces zabezpečenia prepravy osoby (osôb) poskytovateľom prepravy a to aj v prípade, ak poskytovateľ použije vo svojom mene a na svoju zodpovednosť prepravnú kapacitu jeho obchodného partnera. Poskytovateľ ručí za splnenie zákonných podmienok na zabezpečenie prepravy osôb.

 

III.

Práva a povinnosti poskytovateľa prepravy

 1. Ak zákazník potvrdí dohodnutým spôsobom objednávku na prepravu osôb, poskytovateľ je povinný v dohodnutý čas vyzdvihnúť zákazníka – konkrétnu osobu (osoby) na dohodnutom mieste začiatku  prepravy a vykonať jeho prepravu do dohodnutého miesta skončenia prepravy (cieľ cesty).
 2. V prípade vyskytnutia sa nepredvídaných okolností, brániacich poskytovateľovi v dohodnutom čase sa dostaviť na miesto začiatku prepravy, je povinný o uvedenom bez zbytočného odkladu informovať zákazníka, resp. ponúknuť mu náhradné riešenie prepravy (prípadný posun začiatku výkonu prepravy). Túto komunikáciu poskytovateľ vykonáva so zákazníkom telefonicky.
 3. Zákazník berie na vedomie, že záväzkový vzťah na vznik povinnosti poskytovateľa vykonať prepravu vzniká prijatím objednávky zákazníka poskytovateľom (telefonicky, písomne, mailom, využitím vyplnenia objednávky formuláru na web stránke poskytovateľa). Od tohto okamihu vzniká právna povinnosť poskytovateľa z prepravy osôb (batožiny) za dohodnutých podmienok vrátane ceny za prepravu podľa platného cenníka dostupného na web stránke poskytovateľa prepravy. Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať informácie o podmienkach vykonávania prepravy osôb po prijatí objednávky v súlade so skutočným stavom.
 4. Za vykonanie dohodnutej prepravy vzniká zákazníkovi povinnosť – záväzok zaplatiť dohodnutú cenu prepravy, cena za prepravu je vždy dohodnutá pred vykonaním prepravy osoby.
 5. Poskytovateľ prepravy má právo na presné informácie o počte prepravovaných osôb (a batožiny) podanej zákazníkom v objednávke prepravy s tým, že tieto informácie sú pre zákazníka záväzné a nemôže ich bez súhlasu poskytovateľa prepravy meniť.

            Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník sa zaväzuje predpísaným spôsobom (opísaným v týchto obchodných podmienkach a prepravnom poriadku poskytovateľa) využiť služby poskytovateľa na vykonanie prepravy a objednať prepravu telefonicky, mailom, písomne listom, vyplnením a poslaním formulára na web stránke poskytovateľa www.limousintravel.sk, súčasne pre účel uzatvorenia zmluvy o preprave je povinný v objednávke označiť údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa pobytu, mailový kontakt.
 2. Zákazník v objednávke presne uvedie miesto začatia cesty (prepravy osôb poskytovateľom) určené adresou, alebo iným presným odlišovacím znakom určenia miesta nástupu na cestu, uvedie čas vyzdvihnutia poskytovateľom na určenom mieste a presné miesto (adresa), v ktorom bude skončená preprava podľa zmluvy o preprave, týchto obchodných podmienok a akceptovanej objednávky na prepravu. Uvedené skutočnosti v prípade dohody o zmene času, miesta nástupu na začiatok prepravy si strany potvrdia minimálne telefonicky (SMS správy).
 3. Zákazník ručí poskytovateľovi za správnosť poskytnutých údajov podľa čl. IV. 1. týchto podmienok (miesto, čas vyzdvihnutia na prepravu, začiatok prepravy, počet osôb) a ich včasné poskytnutie poskytovateľovi. V prípade zmeny týchto údajov, poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dôsledky porušenia podmienok prepravnej zmluvy, ak ich písomne vopred neodsúhlasil. Poskytovateľ v prípade náhlej zmeny uvedených údajov a ich neodsúhlasenia (potvrdenia minimálne telefonicky, správou SMS, alebo osobne) nenesie zodpovednosť  za oneskorené dostavenie sa na miesto začiatku prepravy (oneskorené vyzdvihnutie osoby na prepravu).
 4. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie prepravy dohodnutú cenu podľa platného cenníka.
 5. Zákazník má právo na zrušenie svojej objednávky cesty mailom, telefonických bezplatných aplikácií s tým, že rezerváciu a prípadné zrušenie rezervácie je bezplatne možné aspoň 24 hodín pred plánovaným a oznámeným začatím cesty (pristavenie vozidla na miesto začiatku prepravy).
 6. Ak zákazník zruší svoju objednávku (rezerváciu) cesty neskôr ako 24 hodín pred plánovaným začatím cesty (pristavenie vozidla na miesto začiatku prepravy), poskytovateľ má právo na uplatnenie plnej výšky cestovného, ktorú zaplatil zákazník.
 7. Poskytovateľ pri zadaní objednávky zákazníkom na vykonanie jazdy má právo požadovať od zákazníka zaplatenie zálohy, ktorá sa započíta do ceny za vykonanú cestu. V prípade písomného zrušenia jazdy zákazníkom (mail zaslaný poskytovateľovi) menej ako 24 hodín pred dohodnutým vykonaním jazdy zaplatená záloha prepadá v plnej výške poskytovateľovi.

Podmienky vykonania prepravy osôb

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prepraviť osobu (osoby) z dohodnutého miesta s vyzdvihnutím osoby na dohodnutom mieste a ju prepraviť do miesta určenia cieľa prepravy – adresa miesta skončenia cesty.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať prepravu osôb osobnými motorovými vozidlami určenými na prepravu osôb spĺňajúcimi podmienky prepravy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. V prípade nepredvídaných okolností rozhodujúcich pre splnenie záväzku na prepravu osôb (porucha vozidla) poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť náhradu tak, aby neboli ohrozené plnenie záväzku na prepravu osôb.

 

Cenové  a platobné podmienky prepravy osôb

 1. Zákazník podaním objednávky na vykonanie prepravy osôb potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a cenami prepravy – s aktuálnym cenníkom poskytovateľa verejne prístupným na jeho web stránke www.limousintravel.sk.
 2. Zákazník po vykonaní prepravy (ak nižšie nie je uvedené inak) sa zaväzuje za prepravu zaplatiť cenu podľa  platného aktuálneho cenníka poskytovateľa. Zákazník platí za vykonanie prepravy na základe online platby po potvrdení objednávky poskytovateľom.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade zmien ceny za prepravu bez zbytočného odkladu aktualizovať údaje na svojej web stránke www.limousintravel.sk.
 4. Zákazník je oprávnený zaplatiť za vykonanú prepravu podľa dohodnutého cenníka v hotovosti, a to do rúk vodičovi automobilu Limousin travel, s.r.o., prípadne platobnou kartou, použitím terminálu trust pay, alebo na základe vystavenej faktúry poskytovateľa prevodom na účet poskytovateľa, alebo platného daňového dokladu. Poskytovateľ vopred informuje zákazníka, aké platobné karty pre tento účel akceptuje (autorizácia platby). Platobným prostriedkom zákazníka je aj platobný terminál trust pay (pay pal) s akceptáciou platobných kariet podľa informácií na web stránke poskytovateľa. Elektronické platby zákazníka sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 492/2009 Z. z.
 5. Ak poskytovateľ uvádza ceny za prepravy vo svojom platnom cenníku, uvedie aj informáciu, či sa jedná o cenu s DPH, alebo bez DPH.

        VII.

Podmienky reklamácie prepravy

 1. Preprava osôb podľa týchto obchodným podmienok, uzatvorenej zmluvy o preprave sa riadi občianskoprávnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.V prípade nedodržania podmienok prepravy osôb (nekvalita vykonanej služby, omeškanie, nedodržanie rozsahu poskytnutých služieb), má zákazník právo na okamžité odstránenie týchto nedostatkov (ich odstránenie v priebehu služby). Inak má právo nedostatky  reklamovať a to písomne adresovať ich do  miesta sídla poskytovateľa (možnosť doručiť aj mailom na oficiálnu mail adresu poskytovateľa).

 1. Z dôvodov vis maior (vyššia moc), napr. štrajk, živelná pohroma, nepredvídateľná mimoriadna udalosť na trase cesty – neprejazdnosť komunikácie, riadenie premávky z dôvodov mimoriadnych situácií, nevzniká zákazníkovi právo na náhradu škody z nedodržania dohody o čase vykonania cesty.
 2. Obsahom reklamácie je presný popis nedostatkov pri preprave osôb, čas výskytu nedostatkov, reklamáciu podpísať a datovať, poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku, najneskôr do 15 dní od skončenia prepravy. Poskytovateľ spíše o reklamácii zápis, ktorý podpíšu obe strany s uvedením dátumu a miesta spísania reklamácie. O výsledku reklamácie poskytovateľ informuje zákazníka písomne.
 3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky na reklamáciu podľa horeuvedených podmienok, platí, že preprava osôb bola vykonaná poskytovateľom podľa objednávky a uzatvorenej zmluvy o preprave a v súlade s údajmi zákazníka (služba bola poskytnutá riadne a včas podľa objednávky).
 4. Ak Zákazník stornuje objednávku, budú mu v prípade online platby vrátene peniaze v plnej výške na jeho účet. V prípade uvedenia platby v hotovosti alebo platby na základe faktúry, bude objednávka zrušená bez storno poplatkov.
 5. V prípade uplatnenia reklamácie zákazník je povinný pravdivo uviesť všetky dôvody a informácie, ktoré ho viedli k reklamácii prepravy. Takisto je povinný poskytovateľovi poskytnúť spoluprácu a súčinnosť pri riešení dôvodov reklamácie.
 6. S odkazom na právnu úpravu ochrany spotrebiteľa je poskytovateľ povinný písomne informovať zákazníka o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej písomného uplatnenia v sídle poskytovateľa.

   VIII.

 1. Právne vzťahy vznikajúce medzi poskytovateľom (dopravcom) a zákazníkom pri preprave osôb sa spravujú právnymi predpismi SR, takisto pri neriešených vzťahoch týmto podmienkami, prepravnou zmluvou aj ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Tieto Obchodné podmienky a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom
 3. Tieto Obchodné podmienky Limousin travel, s.r.o. zverejnené na web stránke (verejný prístupný informačný systém na internete) tejto spoločnosti sú oficiálnym a autentickým dokumentom upravujúcim vzťahy vznikajúce pri preprave osôb.
 4. Pred uplatnením týchto obchodných podmienok majú prednosť zmluva o preprave osôb (akceptovaná objednávka), resp. iná zmluva zabezpečujúca prepravu osôb.
 5. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s prístupom na internete.

Ochrana osobných údajov zákazníkov

 1. Podmienky ochrany osobných údajov zákazníkov podľa týchto obchodných podmienok sa riadia Zákonom na ochranu osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.
 2. Pre účel vykonania prepravy osôb zákazník – fyzická osoba poskytuje poskytovateľovi prepravy osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, tel. číslo a mail kontakt.
 3. V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. sa poskytovateľ zaväzuje zhromažďovať, spracovávať, uchovať osobné údaje v súlade s týmto zákonom len pre účel prepravy dotačnej osoby. Podľa podmienok zákona sa poskytovateľ zaväzuje likvidovať osobné údaje o zákazníkoch podľa platnej právnej úpravy.
 4. Vystavením objednávka, resp. používaním online systému poskytovateľa zákazník vyjadruje svoj súhlas s so zhromažďovaním, triedením, uschovaním, používaním informácií o ňom za vyššie stanovených podmienok.
 5. Tieto obchodné podmienky Limousin travel, s.r.o. nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2017
 6. Tieto obchodné podmienky Limousin travel, s.r.o. nenahrádzajú prepravný poriadok tejto spoločnosti a iné právne a súvisiace predpisy o preprave osôb.
 7. Tieto obchodné podmienky Limousin travel, s.r.o. môže zmeniť v prípade zmeny príslušných právnych predpisov a zmien podmienok pre vykonávanie činnosti poskytovateľa podľa týchto Obchodných podmienok. V prípade vykonaných zmien týchto obchodných podmienok poskytovateľ bez zbytočného odkladu uverejní zmenu na www.limousintravel.sk.

 

Na našich stránkach využívame cookies

Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií